Thông tin website mekongsecurities.com.vn

Website mekongsecurities.com.vn hoạt động trong lĩnh vực Kinh doanh (*). Máy chủ website đặt tại Hanoi, Vietnam. mekongsecurities.com.vn có thứ hạng 12.883.402 trên toàn thế giới [theo Alexa] . Sử dụng ngôn ngữ chính là Tiếng Việt. Tên miền mekongsecurities.com.vn do "Công ty cổ phần Chứng khoán Mê Kông" làm chủ sở hữu, được đăng ký bởi "Công ty TNHH Một thành viên Viễn thông Quốc tế FPT" vào ngày 29/01/2003 mekongsecurities.com.vn
Lỗi cần khắc phục
- Thẻ mô tả rỗng
- Website chưa được Google lập chỉ mục
- 134 liên kết không có thuộc tính TITLE
- 18 hình ảnh không có thuộc tính ALT
- Không tìm thấy sitemap
- Không tồn tại thẻ H1
- Tương tác mạng xã hội thấp
mekongsecurities.com.vn MSC

Thông tin liên hệ
[Thông tin liên hệ đã ẩn]
SEO
Google Index : 0
Google Backlink : 1.680
Google Analytics :
Google Page Speed :
Liên kết : 134
Liên kết không có tiêu đề : 134
Hình ảnh : 19
Hình ảnh không có chú thích : 18
Flash :
Iframe :
Thẻ ROBOT : ALL
Tệp ROBOTS TXT :
Sitemap :
Tỉ lệ text / html : 21.45
Phiên bản mobile :
Duyệt web an toàn :

<h4> Tin thị trường
<h4> HỖ TRỢ NHÀ ĐẦU TƯ
<h4> Tin MSC
<h4> NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ
<h4> HỘI THẢO & ĐÀO TẠO
Thông tin máy chủ
HTTP/1.1 302 Found
Date: Wed, 24 May 2017 14:58:16 GMT
Server: Apache
Cache-Control: no-cache
Set-Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6IlBNQVpPaXo3UE9pNFwvMHREYzcxRWFnPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImpVMXJyVFB2NTNLbVpXSGZqWWI1K3VyeURRTXhyOE5QYnRBWElNbjBsTThyTE9UNUUwOFFUNkNvMllSVzZabVVLRmRRUHVka2dUNlUxank0Y1hnWnZnPT0iLCJtYWMiOiJmMjZhODEwOWVlMTRjMzE3N2FlYzJmYWE3ZjBhMDM5MTJhNmY3NjI3YzRjOWQ0ZTk4Y2ZiMzcxOTcxZjRhODg1In0%3D; expires=Wed, 24-May-2017 16:58:16 GMT; Max-Age=7200; path=/
Set-Cookie: laravel_session=eyJpdiI6IlA4S2tDN0ZNMmNGd0ZYTHFWNDVkVkE9PSIsInZhbHVlIjoiWThEbktWWU9XUmFMS0prZk1MZkdTUHNjSzZDcmJMV3A5SENRcjhzOXczMVJ5ZzVSenNybEVyeXBzVFFCUlpWbmI1bXh0M3Blam9mOVE3Y3N6Z096T0E9PSIsIm1hYyI6IjQwMjZiMmQ3NWNmMTk3ZTNjMjQzNTJiMWU1MGNkMDVjMmI2M2ZhZDJhYjljNzJmNzQzZjNlZmJiZDYzMzhlNWYifQ%3D%3D; expires=Wed, 24-May-2017 16:58:16 GMT; Max-Age=7200; path=/; httponly
Location: http://mekongsecurities.com.vn/vi
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 24 May 2017 14:58:16 GMT
Server: Apache
Cache-Control: no-cache
Set-Cookie: routemonitor=0KEmgp93l9lIoPb; expires=Fri, 23-Jun-2017 14:58:16 GMT; Max-Age=2592000
Set-Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6IlhKUlFQMVppMGY3TTdEV1N4TThkZGc9PSIsInZhbHVlIjoic1wvdTR0RUwwTW9cL0wrZjlNVVhcLzdDQ1ZVTGVPdGpIWk9zWUNmQUJjVVF4czVUSHdqdTNBSVI1U3VobktDUGwrVkx1UjhSTEJQRmNTa2dHVjVSU1NsdXc9PSIsIm1hYyI6ImY0ZWFiY2YyZDVkNzM4OTFjMjUzN2IwZWFlNWVlMmEwYTg4MGZlYzE2OTE2ZDk3NzRjYzQ2MjEyY2YwMmZmMGQifQ%3D%3D; expires=Wed, 24-May-2017 16:58:16 GMT; Max-Age=7200; path=/
Set-Cookie: laravel_session=eyJpdiI6IjJxXC9EaGh5T2lOZWtYNkRWZzhZbllBPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImNjZ01uTEFIY3VIbFFuVWhTUVdBNERsd3JlUlB1bmVtenNnTUhZT3drWDlvNjlnQXpyUE1WUUV3QXdtZG5MXC9VOTZocUh6bldCT2txNW9rd2J4c0lEQT09IiwibWFjIjoiNzY3NmE4YWVjOGMwYTI3MzA4ZDQxOWQ0MDA4ZjlkMWQ1MWY2ZDk5NWI0MzZhYjhmYjAyYmU5ZjVhMWM2YjIyNiJ9; expires=Wed, 24-May-2017 16:58:16 GMT; Max-Age=7200; path=/; httponly
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

DNS
dns15.fpt.vn
dns16.fpt.vn
WHOIS
Creation Date: 2003-01-29 00:00:00.0
Expiration Date: 2027-01-29 00:00:00.0
Registrar: Công ty TNHH Một thành viên Viễn thông Quốc tế FPT
Registrant Name: Công ty cổ phần Chứng khoán Mê Kông
Name Server: dns15.fpt.vn
Name Server: dns16.fpt.vn
Lưu ý
Các thông tin liên quan đến website này được cập nhật vào lúc 21:57 24/05/2017 bởi   administrator, và có thể thay đổi vào từng thời điểm.